دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
  • ۸ آذر ۹۷ , ۱۲:۴۲
    5آذر
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰
معصــومــه...
دختـــری از دیـــار بـــاران،لاهیـــجان...
متولـــد خــــرداد،بـــرج جـــوزا...
عـــاشـــق عــاشــقی...
دوســتدار آدم با صفـــت انســانیــت...
بـــی قـــرار قـــراروآرامـــش .
مهنـــدس آی + تی و مــتخصــص خــیال پــردازی ،بــا کــودک درونــی همــیشه فعـــال...
خــلاصــه ی مــــن : تــــرکیـــبی از خـــلاصـــه هــــا...