دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

بگذر این روزهای دردآور ،بگذر...

جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ب.ظ

خسته م...

اونقدر خسته که خوابم نمی بره!

خواب چشم های بسته نمی خواد،افکار بسته می خواد و من ...

هیعی...

انقدر با وجود تو خوشبختم،که دیگه منتظر هیچ کس نیستم تا خوشبختم کنه...

کی تمام وجود من شدی!؟

بغض های امشبمو که با کوچیکترین اشاره اشک میشه دوست دارم.

یکتای من...

فقط تو میدونی من هیچکسو هیچ چیزو بدون تو نمیخوام.

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم